24  Tumor Spread to Other Organs

tumor
metastaz
invazyon
Published

February 18, 2024

24.1 Colon tumor spread to cervix

Colon tumor spread to cervix

Click for Full Screen WSI Click for Full Screen WSI

See Microscopy with viewer:

24.2 Colon tumor spread to endometrium

Colon tumor spread to endometrium

Click for Full Screen WSI Click for Full Screen WSI

See Microscopy with viewer:

24.3 Colon tumor spread to over

Colon tumor spread to over

Click for Full Screen WSI Click for Full Screen WSI

See Microscopy with viewer:

24.4 Colon tumor spread to small intestine

Colon tumor spread to small intestine

Click for Full Screen WSI Click for Full Screen WSI

See Microscopy with viewer: